Oppvekst og utdanning

Hvorfor er mindfulness interessant innen oppvekst og utdanning

Mindfulnesstrening er relevant for alle som arbeider innenfor feltet oppvekst og utdanning. For det første kan det bidra til stressmestring og selvregulering både for voksne og barn i en kompleks og travel hverdag. For voksne kan det forebygge utbrenthet i yrket, styrke personlig og relasjonell kompetanse i profesjonsrollen, og er utgangspunktet for å lære barn og unge noe om mindfulness.

Stressrelaterte lidelser hos barn og unge øker kraftig. Frafallet i videregående skole er alarmerende. Elevene har behov for lærere som kan støtte deres emosjonelle og sosiale utvikling, skape trygge rammer for deres læring og utvikling. Mindfulness er en måte lærere kan trene og styrke sin personlige kompetanse på. (Les sak i Dagsavisen om dette her: Styrk lærerne på nye måter)

Barn og unge kan ha både glede og nytte av å trene mindfulness. Når de først har lært det er det et lett tilgjengelig stressmestringverktøy. Å trene mindfulness kan ha en gunstig virkning på konsentrasjon og hukommelse og bidra til et bedre selvbilde. Videre kan det være en hjelp til selvregulering og konflikthåndtering, noe som er av betydning i det forebyggende arbeidet mot mobbing.

I Norge er det en voksende interesse for mindfulness blant de som arbeider med barn og unge. Ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse – RBUP Øst og Sør, arrangeres det nå regelmessig mindfulnesskurs for terapeuter med tilknytning til BUP og PPT, samt for ansatte i skoler, barnehager og skolehelsetjeneste. RBUP er også ansvarlig for et internasjonalt pilotprosjekt, Call to Care, ved Kongsgårdmoen barneskole på Kongsberg. Der kombineres mindfulness trening med trening i empati og omsorg, først for de ansatte som dernest veiledes i å formidle det videre til sine elever.

Forskning på mindfulness innen oppvekst og utdanning

Internasjonalt gjøres det mye forskning på mindfulness i skolen. Forskningen konsentrerer seg om lærernes egen trening, men i økende grad undersøkes også effekter for barn og unge. Weare (2014), somhar undersøkt store deler av denne forskningen, peker på at mindfulness bedrer mental og fysisk helse (lavere blodtrykk, mindre kortisol i blodet m. m.) i tillegg til gode resultat relatert til klasseledelse, vennlighet og medfølelse (compassion). Sentralt i denne sammenheng er at voksne som vil lære barn og unge noe om dette, selv må ha gjennomgått et solid treningsprogram og ha en etablert og regelmessig nærværspraksis (Weare, 2014)

En systematisk review (Zenner, Herrnleben-Kurz, & Walach, 2014) konkluderer med at mindfulness for barn og unge gir resultater, fremfor alt når det gjelder kognitiv ytelse og resiliens mot stress. Mindfulness for barn viser gode resultater når det gjelder å dempe depresjon, angst og fiendtlighet, samtidig som at sosiale ferdigheter, akademisk ytelse og mellommenneskelige relasjoner blir styrket. 

Mindfulness kan øke lærernes velvære, mestringstro, evnen til å håndtere klasserommet, samt evnen til å etablere og holde vedlike støttende relasjoner til elevene. Elevene på sin side kan få styrket hukommelse, oppmerksomhet/ konsentrasjon og selvtillit (Meiklejohn et al., 2012). Videre rapporterer barna at humøret er bedre og at man er mindre trett.

En rekke mindfulnessprogrammer er utviklet. Meiklejohn (2012) nevner tre mindfulnessprogrammer for lærere: Mindfulness-Based Wellness Education (MBWE), Cultivating Awareness and Resilience in Education (CARE) og Stress Management and Relaxation Techniques (SMART) in Education. Det finnes også en rekke programmer for elever. Mindfulnessprogrammene er tilpasset aldersgruppene, og målsetningen er å styrke oppmerksomhet/ konsentrasjon, sosial kompetanse og emosjonell selv-regulering (Meiklejohn et al., 2012). Dagens kunnskap tyder på at mindfulness passer for barn både med og uten spesielle behov eller utfordringer. Eksempelvis har man lært mindfulness til barn med ADHD, lærevansker og HIV (Zenner et al., 2014).


Deltakere på Mindfulness Norge sine egne konferanser, har hatt gleden av å høre en rekke foredrag om mindfulness i skolen. Under kan du finne link til materialet de presenterte:

Livskunnskap for Børn 

Mindfulness in Schools Project

A call for Care (del 1)

- A call for Care (del 2)


Faggruppen "Mindfulness for barn og unge" (Ved Anne Sælebakke) har utgitt øvelsesheftet: "Oppmerksomt nærvær for barn og unge".

Heftet er utarbeidet ved hjelp av deler av overskuddet fra konferansen i Oslo 2012, og er publisert i sin helhet her på Mindfulness Norge sin hjemmeside. Samtidig er en Facebook gruppe for våre medlemmer lansert: NFON barn&unge. Vi oppfordrer alle til å gå i gang med utveksling av tanker, erfaringer og litteratur!

Heftet kan lastes ned her!

Facebookgruppen kan legges til her: 
https://www.facebook.com/groups/734619179896903/


Referanser:

Bjørndal, de Vibe, Selmer-Anderssen (2015). Styrk lærerne på nye måter. Dagsavisen 26.06.15. Les saken her!

Meiklejohn, J., Phillips, C., Freedman, M. L., Griffin, M., Biegel, G., Roach, A., . . . Saltzman, A. (2012). Integrating mindfulness training into K-12 education: Fostering the resilience of teachers and students. Mindfulness, 3(4), 291-307. doi:10.1007/s12671-012-0094-5

Weare, K. (2012). Evidence for the Impact for Mindfulness on Children and Young People. Retrieved from https://mindfulnessinschools.org

Weare, K. (2014). Evidence for mindfulness: Impacts on the wellbeing and performance of school staff.   Retrieved from https://mindfulnessinschools.org

Zenner, C., Herrnleben-Kurz, S., & Walach, H. (2014). Mindfulness-based interventions in schools - A systematic review and meta-analysis. Frontiers in Psychology, 5. doi:10.3389/fpsyg.2014.00603